Baku Future Forum Interviews - 1-4 June, 2013

Jerome C. Glenn

https://www.youtube.com/watch?v=CrE-hpA-dSY

Reyhan Huseynova

https://www.youtube.com/watch?v=G7exsliplk4

Elizabeth Florescu

https://www.youtube.com/watch?v=wOml632MQ5Q

Eric Drexler

https://www.youtube.com/watch?v=c1yUm9iXjfw

Blaz Golob

https://www.youtube.com/watch?v=l2YxLqzf-hc

Gunter Clar

https://www.youtube.com/watch?v=8L4MypruU7A

Cornelius Patscha

https://www.youtube.com/watch?v=ff-pZsUF3NE

Pavel Novacek

https://www.youtube.com/watch?v=hlY2mbRgb4U

Hector Casanueva

https://www.youtube.com/watch?v=03EQ2-o_vbQ

Jack Gotsmann

https://www.youtube.com/watch?v=UtKaMgRhOSI

Rosa Alegria

https://www.youtube.com/watch?v=ph3vHdx33Zo

Zhouying Jin

https://www.youtube.com/watch?v=81Rlh-BeHxQ

Geci-Karuri Sebina

https://www.youtube.com/watch?v=9k6ALkvEMpI

Mohsen Bahrami

https://www.youtube.com/watch?v=mpymSiyaN7E

Ibon Zugasti

https://www.youtube.com/watch?v=59x2_FVVqjs

Milan Maric

https://www.youtube.com/watch?v=pnX4XnUshJg

Kamal Zaki Mahmoud Sheer

https://www.youtube.com/watch?v=3v6MU6kbK-8

Sirkka Heinonen

https://www.youtube.com/watch?v=TXxChjJG1O0

Brock Hinzman

https://www.youtube.com/watch?v=oUpD1mFnhy8

Katindi Sivi Njonjo

https://www.youtube.com/watch?v=vyccvtXB8A8

Nadezhda Gaponenko

https://www.youtube.com/watch?v=eLf4HkbuEec

Youngsook Park

https://www.youtube.com/watch?v=pBxMQSEh7o8

Lydia Garrido Luzard

https://www.youtube.com/watch?v=113LoRn_HFY

Jose Cordeiro

https://www.youtube.com/watch?v=FtESFZJSfW8

Concepcion Olavarrieta

https://www.youtube.com/watch?v=a2fFKcjApU0

Sanja Vlahovic

https://www.youtube.com/watch?v=_zUtxHbgfYE